Privacy Policy & Kwaliteit

Praktijk voor Relatie en Therapie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geef ik informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.


Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Praktijk voor Relatie en Therapie werkt volgens de richtlijnen van de NFG en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:


 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;


 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


 • Nimmer informatie verstrek aan derden betreffende de inhoud van de behandeling of rapportage, zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven;


 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;


 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Praktijk voor Relatie en Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Cliënten en klantencontact: contact leggen en houden gedurende de begeleiding/activiteit.


 • Uitvoeren van een overeengekomen opdracht


 • Facturering van de diensten


 • Het analyseren van statistieken, kwaliteitsverbetering en optimaliseren van diensten.


 • Toepassen wet- en regelgeving.


 • Voor de bovenstaande doeleinden kan Praktijk voor Relatie en Therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:


 • Voor- en achternaam


 • Adres


 • E-mailadres


 • Telefoonnummer


 • Geboortedatum


 • Bijzondere persoonsgegevens i.v.m. de vraagstelling (klachten, medicatie, gezinssamenstelling, oorzaken, ingrijpende gebeurtenissen e.d.)

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger.

Beveiliging

Er is passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we tenminste de volgende maatregelen genomen;

 • Praktijk voor Relatie en Therapie is gehouden aan geheimhouding van uw gegevens;
 • Anonimisering en versleuteling (encryptie) van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Cookies

De website van Praktijk voor Relatie en Therapie maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de meest optimale gebruikservaring te realiseren op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk voor Relatie en Therapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Voor het verzamelen van informatie en statistieken van de website maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google verzameld hebben we zo ingesteld dat ze worden geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze dienst bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Praktijk voor Relatie en Therapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Praktijk voor Relatie en Therapie is gehouden aan geheimhouding van uw gegevens;

 • Anonimisering en versleuteling (encryptie) van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;


 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Wijzigingen privacy policy

Praktijk voor Relatie en Therapie kan deze Privacy Policy altijd wijzigen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Kwaliteit

WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

recht op informatie, toestemmingsvereiste voor een behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage door de cliënt in dit dossier, geheimhouding van cliënt gegevens.

Wkkgz

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Heeft u een klacht over uw hulpverlener? Meer informatie hierover is te lezen op:https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Ik hoor graag van u.

 
 
 
 
 
 
 

* verplichte velden

06-22694516


Email: edithwalraven@gmail.com


Praktijkadres:


Centauriestraat 43 Eindhoven


Ik spreek de volgende talen: NL en ENG

Op de website van Stichting EFT Nederland vindt u meer informatie over deze vorm van relatietherapie.